Varėnos švietimo centras

Informuojame, kad vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-634 „Dėl sutikimo reorganizuoti Varėnos moksleivių kūrybos centrą“ reorganizuojama biudžetinė įstaiga Varėnos moksleivių kūrybos centras, prijungiant jį prie biudžetinės įstaigos Varėnos švietimo centro.

Reorganizuojama biudžetinė įstaigaVarėnos moksleivių kūrybos centras.

Buveinės adresas: Vytauto g. 29, LT-65217 Varėna, juridinio asmens kodas – 295327630, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Varėnos švietimo centras.

Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 9, LT-65183 Varėna,  juridinio asmens kodas – 195328546,

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Po reorganizavimo Varėnos moksleivių kūrybos centras prijungiamas prie Varėnos švietimo centro nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., kurio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba.

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. Nr. T-IX-634 sprendimas „Dėl sutikimo reorganizuoti Varėnos moksleivių kūrybos centrą”

 

Varėnos rajono savivaldybės mero 2021 m. gegužės 12 d. potvarkis Nr. MV-21 „Dėl konkurso Varėnos švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti komisijos tvirtinimo”

Teisės aktai ir įstaigos veiklos aprašai

Įstaigos veiklos aprašai

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL DARBO REŽIMO PAKEITIMO ATVIRAME JAUNIMO CENTRE

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR VEIKSMŲ PLANŲ PATVIRTINIMO

 
 

Švietimo įstatymas ir jo pakeitimai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/ZPzOxUEnvH?jfwid=-s6d4ldurf

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pakeitimo įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce0399a00cd411e497f0ec0f2b563356

Įsakymas dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/be9747f08c6e11edb55e9d42c1579bdf?jfwid=-s6d4ldyua 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364294&p_query=&p_tr2=

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268778&p_query=&p_tr2=

 

Nepaminėtus teisės aktus galite rasti:
https://smsm.lrv.lt/

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

 

Bendrasis ugdymas

Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 2173 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo” pakeitimo

Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Dėl Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio 

Dėl Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių klasifikatoriaus patvirtinimo

Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo  kriterijų sąrašo patvirtinimo 

Švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir atestacija

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 101 ,,Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo rugsėjo 15 d. Nr. ISAK-2575)

Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas (Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774)

Dėl  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

Kiti dokumentai

Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas (Valstybės žinios, 2003-10-15, Nr. 97-4367)

Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo 

Skip to content