Varėnos švietimo centras

Teisės aktai ir įstaigos veiklos aprašai

Įstaigos veiklos aprašai

1. Informacijos apie pažeidimus Varėnos švietimo centre teikimo tvarkos aprašas

2. Varėnos švietimo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

3. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

4. Varėnos švietimo centro vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

5. Varėnos švietimo centro profesinių kompetencijų tobulinimo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, aprobavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

6. Varėnos rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašas

7. Varėnos švietimo centro lengvojo automobilio naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės

8. Varėnos švietimo centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 

9. Varėnos švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas

10. Varėnos švietimo centro darbo tvarkos aprašas

11. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Varėnos švietimo centre aprašas

12. Varėnos švietimo centro mokinių turizmo renginių (žygių, išvykų, edukacinių renginių, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) organizavimo tvarkos aprašas

13. Varėnos švietimo centro  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į pareigas atrankos būdu  tvarkos aprašas 

14. Varėnos rajono savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimo ir rajono savivaldybės mokinių dalyvavimo Lietuvos mokinių dalykinių ir konkursų zoniniuose ir baigiamuosiuose etapuose tvarkos aprašas

15. Varėnos švietimo centro darbuotojų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės

16. Varėnos švietimo centro  darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

 

Švietimo įstatymas ir jo pakeitimai

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pakeitimo įstatymas

Įsakymas dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Nepaminėtus teisės aktus galite rasti:
https://smsm.lrv.lt/

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

Bendrasis ugdymas

Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 2173 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo” pakeitimo

Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Dėl Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio 

Dėl Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių klasifikatoriaus patvirtinimo

Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo  kriterijų sąrašo patvirtinimo 

Švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir atestacija

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 101 ,,Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo rugsėjo 15 d. Nr. ISAK-2575)

Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas 

Dėl  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

Kiti dokumentai

Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas (Valstybės žinios, 2003-10-15, Nr. 97-4367)

Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo 

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content