Varėnos švietimo centras

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

Organizuojame kvalifikacijos tobulinimo renginius: kursus, seminarus, paskaitas.

Padedame įgyti naujų kompetencijų, mokėjimų ir įgūdžių bei tobulinti turimus.

Kaupiame ir leidžiame naudotis klientams pedagogine metodine literatūra, vaizdo ir garso kasetėmis, kompiuterinėmis mokymo priemonėmis.

Konsultuojame projektų vadybos klausimais.

Suteikiame galimybę nemokamai naršyti po internetą. Konsultuojame ir mokome apie interneto teikiamas galimybes.

Padedame rajono gyventojams tapti aktyviais demokratinės visuomenės piliečiais. Bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaimo bendruomenėmis.

Kvietimas teikti kompetencijų tobulinimo programas 

     Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų tiekėjus (juridinius ir fizinius asmenis) kviečiame teikti pasiūlymus profesinių ir asmens bendrųjų kompetencijų tobulinimo programoms vykdyti. Programų ir renginių lektoriai gali būti pedagogai, ugdymo įstaigų vadovai, aukštųjų bei profesinių mokyklų dėstytojai, mokslo institucijų mokslininkai, ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, įvairių sričių ekspertai ir kt. Siekiame prisidėti įgyvendinant Varėnos rajono savivaldybės plėtros strategiją, todėl mums svarbus visų rajono gyventojų poreikis tobulinti savo kompetencijas. Prioritetas teikiamas pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimo programoms. Reikalavimai programoms yra nustatyti Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu –

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CA867BD9FD53/asr

  Programos teikėjas privalo užpildyti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos formą: I priedas

Nacionaliniai Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai nustatyti šiuo dokumentu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1094b0d074c911eabee4a336e7e6fdab

  Varėnos rajono ugdymo įstaigų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai nustatyti remiantis įstaigų veiklos kokybės vertinimų išvadomis ir yra šie:

  • Mokymas mokytis. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas: mokytojų nuostatos ir palaikymas, mokymosi džiaugsmas, mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo patirtimi. Mokymosi strategijos: savivaldus mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant, mokau-mokausi. Mokymosi konstruktyvumas: mąstymo vizualizavimas, įgūdžių ir gebėjimų demonstravimas.
  • Mokinio pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys. Vertinimo kriterijai ir jų aiškumas. Vertinimo įvairovė. Dialogas vertinant. Įsivertinimas kaip savivoka. Santykiai ir mokinių – mokytojų – tėvų savijauta.
  • Mokyklos pažangą užtikrinantis grįžtamasis ryšys. Mokyklos veiklos kokybė. Susitarimai dėl jos. Veiklos kokybės matavimas: procedūros, įrankiai ir rezultatų panaudojimas.
  • Lyderystė ir vadyba. Veikimas kartu, bendradarbiavimas su tėvais, asmeninis meistriškumas, pasidalytoji lyderystė.
  • Ugdymo(si) procesas per nuotolį. IT įrankiai nuotoliniam darbui ir jų galimybės: MS office 365,  Google clasroom, Zoom, Microsoft Teams, Edpuzzle programos. 
Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content