Varėnos švietimo centras

Laisvos darbo vietos

   PATVIRTINTA

   Varėnos švietimo centro direktoriaus

                                                                                     2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-1-98

                                 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS EITI

                  

Varėnos švietimo centro (toliau – Centras) direktoriaus pavaduotojas priskiriamas biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei.

Pareigybės lygis – A2. 

                 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) – 12,45 – 12,86.

 

                    Specialieji reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

                   2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

                   2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

                   2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

                   2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

 1. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 3. Privalumai: vadybinio darbo švietimo įstaigoje arba vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtis, įgyta viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje, projektinio darbo patirtis ir įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje
 4. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 5. Išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, Švietimo centro veiklą reglamentuojančius ir kitus teisės aktus.

                     Direktoriaus pavaduotojo funkcijos (darbo pobūdis):

 

 1. planuoja, koordinuoja ir organizuoja suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklų įgyvendinimą;
 2. organizuoja ir koordinuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, paskaitas ir kt.) ir projektus;
 3. inicijuoja ir rengia įvairius projektus ir juos įgyvendina, konsultuoja bendruomenes projektų ir programų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 4. organizuoja rajono pedagogų metodinę veiklą ir gerosios patirties sklaidą, kuruoja rajono švietimo įstaigų metodinių būrelių veiklą;
 5. tiria kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių veiksmingumą, jų poveikį švietimo kokybei;
 6.   koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano Savivaldybėje įgyvendinimą;
 7. padeda organizuoti ir vykdyti asociacijos „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“ veiklą;
 8. organizuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo rajoninius, regioninius, šalies bei užsienio renginius, šventes, parodas;
 9. vertina kvalifikacijos tobulinimo programas;
 10. organizuoja rajono mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus;
 11. kaupia ir skleidžia informaciją apie švietimo naujoves ir iniciatyvas;
 12. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus: mokymo programas, žurnalus, veiklos planus, ataskaitas, veiklos įsivertinimo ir kitus dokumentus;
 13. koordinuoja pavaldžių metodininkų veiklą;
 14. pavaduoja Centro direktorių atostogų, laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ar kitais atvejais, negalint jam vykdyti savo pareigų.

                       Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Užpildytą pretendento anketą.
 5. Viešųjų ir privačių interesų deklaracija.

                     Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos iki 2023 rugpjūčio 30 d. imtinai).

Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas dokumentus pateikia per valstybės tarnybos departamento svetainę: https://portalas.vtd.lt/lt/varenos-svietimo-centro-direktoriaus-pavaduotojas-koef-1245-1286-322;902780.html

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama: Tel. (8 310) 31 534, el. p. : svietimo.centras@varena.lt.

 

________________________

 

Varėnos švietimo centro

direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 16 d.

įsakymo Nr. V-1-97

priedas

 

ATRANKA Į LAISVAS MOKYTOJŲ (BŪRELIŲ VADOVŲ IR AKOMPONIATORIŲ) PAREIGYBES

 

Varėnos švietimo centras skelbia konkursą į šias laisvas mokytojų (būrelių vadovų) pareigybes.

                    Reikalavimai pretendentams:

 1. išsilavinimas:

                     1.1. turėti įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995  metų) išsilavinimą ir turintis  pedagogo kvalifikaciją;

                     1.2. turėti įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995  metų)  ar vidurinį išsilavinimą, neturintis pedagogo kvalifikacijos, išklausęs Lietuvos  Respublikos švietimo, mokslo  ir sporto ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą;

 1. kiti reikalavimai: mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gebėti dirbti komandoje, kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas ir atvirumas pokyčiams.

 

 1. Aviamodeliavimo būrelio vadovo (darbo krūvis – 0,18 etato);

Būrelyje mokiniai mokomi konstruoti ir gaminti įvairius skraidančius aviamodelius. 3 – 4 klasės mokiniai pažintį su aviamodeliais pradeda nuo paprasčiausių  savos gamybos ar paruoštų ir sukomplektuotų ranka mėtomų modelių rinkinių konstravimo, o vyresni – įgyvendina sudėtingesnius laisvo skridimo aviamodelių projektus ( F-1-A, B, G, H, kambariniai F-1-N) bei dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse aviamodelių sporto varžybose. Būrelyje mokiniai susipažįsta su medžiagų savybėmis, jų apdirbimo būdais ir įrankiais, fizikos bei aerodinamikos dėsniais bei jų taikymu aviacijoje.

 

 1. Žaislų ir suvenyrų gamybos būrelio vadovo (darbo krūvis – 0,2 etato);

Mokiniai bus mokomi siūti minkštuosius žaislus bei gaminti suvenyrinius darbelius. Jie susipažins su tekstilinių  žaislų gamybos technologijomis, bus ugdoma  audinių parinkimo, derinimo,  praktinio siuvimo rankomis, siuvimo defektų pastebėjimo ir mokėjimo juos ištaisyti įgūdžiai. Taip pat   mokoma  iš įvairių medžiagų pagaminti suvenyrinius darbelius (papuošalus, rankų darbo knygas, albumus, dienoraščius). Kūrybiniame procese ugdomos vaikų kūrybiškumas, meniškumas, lavinama smulkioji motorika, skatinamas grožio, estetikos pajautimas.

 

 1. Renginių organizatorių ir vedėjų būrelio „Impro“ vadovo (darbo krūvis – 0,25 etato);

Užsiėmimų metu  mokiniai supažindinami su pagrindiniais renginio dramaturgijos ir režisūros aspektais, renginių organizavimo metodika, formomis, kompozicija,  scenarijaus rašymo,  renginio vedėjo meistriškumo pagrindiniais principais. Jie  veda įvairaus pobūdžio Centro bei rajoninius renginius. Būrelio programa skirta vyresnių klasių mokiniams.

 

 1. Vokalinės grupės vadovo (darbo krūvis – 0,26 etato);

Vokalinėje grupėje  lavinami vaikų vokaliniai gebėjimai,  praplečiamas muzikinis akiratis,  lavinamas muzikinis skonis, klausa, ritmo pojūtis. Mokiniai dalyvauja įvairiuose  Centro, rajoniniuose bei respublikiniuose renginiuose.

 

 

 1. Meninio konstravimo būrelio vadovo (darbo krūvis – 0,16 etato);

Būrelio veiklos tikslas – vaikų kūrybiškumo ir vaizduotės ugdymas, mokymas pavaizduoti tai ką  nori, pajusti ir suvokti nuotaiką, aplinką, lavinti vaizduotę, suprasti kitų meninę kūrybą. Mokiniai  supažindinami su kompozicijos elementais  bei tapybos pagrindais.  

 

 

 1. „Žaidžiame ir vaidiname“ būrelio vadovo (darbo krūvis – 0,21etato);

Būrelyje vaikai žaidžia liaudies, vaidmenų, bendravimo bei judriuosius žaidimus. Didelis dėmesys  skiriamas kūrybinės vaizduotės pratimams, vaidybinėms improvizacijoms bei kalbos įgūdžių lavinimui. Mokiniai mokomi vaidinti, raiškiai deklamuoti, vaizdžiai pasakoti. Ugdomi jų sceninės kultūros įgūdžiai bei noras domėtis menine veikla. Šio būrelio programa skirta I-VI  klasių mokiniams.

 

 1. Aksesuarų gamybos būrelio vadovo (darbo krūvis – 0,17 etato);

Mokiniai mokomi gaminti papuošalus bei aksesuarus, panaudojant įvairias technikas bei medžiagas. Lavinamas jų kūrybiškumas bei estetinis skonis. Sukurti darbeliai  demonstruojami švenčių ir parodų metu.

 

 1. Finansinio pradžiamokslio būrelis „Jaunasis finansininkas(darbo krūvis – 0,16 etato);

Būrelyje vaikai supažindinami su teorinėmis ir praktinėmis finansinio raštingumo žiniomis. Jie sužinos, kaip atsirado pinigai, kokia jų vertė, mokysis juos saikingai leisti ir taupyti. Žaidybinėmis formomis  bus  ugdomi vaikų praktiniai skaičiavimo, verslumo ir lyderystės įgūdžiai.

 

 1. Liaudies meno tradicijų būrelis (darbo krūvis 0,17 etato);

Būrelio veikla siekiama atgaivinti ir puoselėti tautines tradicijas, ieškoti naujų išraiškos būdų puošti save, kitus ir aplinką. Mokiniai mokomi dekoratyvinio siuvinėjimo, peltakiavimo, skiautinių technikos ir kilimų rišimo  pagrindų.

 

 1. Būrelis „Vokiečių kalba ir vokiečiakalbių šalių kultūra“ (darbo krūvis 0,08 etato);

Būrelyje vaikai supažindinami su vokiškai kalbančiomis šalimis (Vokietija, Austrija, Šveicarija, Lichtenšteinu), jų geografija, kultūra, tradicijomis, papročiais, šių šalių įmonėmis, įžymiais žmonėmis (menininkais, sportininkais, politikais). Būrelio metu numatomos filmų peržiūros. Vaikai mokomi vartoti kalbą asmeninio gyvenimo ir mokymosi srityse A1.1 lygiu. Mokoma vokiškai papasakoti apie save, savo šeimos narius, savo laisvalaikį, gyvenamąją aplinką, taip pat išmokstamos svarbiausios frazės ir žodžiai, reikalingi apsipirkti parduotuvėje, norint užsisakyti maistą ir gėrimus kavinėje, orientuojantis mieste, keliaujant viešuoju transportu. Mokiniai supažindinami su vokiečių k. tarimo taisyklėmis, įsisavina A1.1 lygio gramatiką (žymimieji, nežymimieji artikeliai, asmeniniai ir savybiniai įvardžiai, daugiskaitos sudarymas, skaičiais, atskiriamieji ir neatskiriamieji veiksmažodžiai, klausiamųjų sakinių sudarymas). Vaikai išmoksta vartoti ir suprasti konkrečiose situacijose tiesiogiai sakomą bendrinę vokiečių kalbą, sudarytą iš žinomų žodžių ir struktūrų. Ne mažiau kaip pusė užduočių atliekamos žaidimų / interakcijos principu. Programa parengta orientuojantis į naujausią Užsienio kalbos (antrosios) bendrąją programą.

                                          

 1. Šokių vadovės (darbo krūvis – 0,25 etato);

Choreografijos studijoje „Mikitukas“ dėmesys skiriamas ne tik lietuvių liaudies šokių puoselėjimui, bet ir šiuolaikiniam šokiui. Mokydamiesi  šokio judesių, vaikai išmoksta valdyti savo kūną, tobulėja  jų laikysena, ritmo pojūtis ir lankstumas. Studijos šokėjai aktyviai koncertuoja, dalyvauja ne tik Centro, rajoniniuose, respublikiniuose  renginiuose, bet ir tarptautiniuose konkursuose, šventėse bei festivaliuose.

 

 

12Akompaniatoriaus 0,16 etato.

 

            Atrankai būtina patekti šiuos dokumentus:

 

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 7. buvusių (esamų) darboviečių rekomendacijas (neprivaloma).

 

             Atrankos būdas – dokumentų analizė, pokalbis.

            Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu  svietimo.centras@varena.lt.   arba registruotu laišku (adresu: J. Basanavičiaus g. 9, LT- 65183, Varėna) iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. 15 val. (įskaitytinai). Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną  sutikrinami su kopijomis ir grąžinami pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Dėl darbo sutarties sąlygų ir darbo krūvio teirautis pateiktais kontaktais iki dokumentų pateikimo termino pabaigos.

Pokalbis dėl atrankos vyks Varėnos švietimo centre 2023 m. rugpjūčio 30 d., 14.00 val.,  adresas – J. Basanavičiaus g. 9. Varėnos švietimo centro kontaktinis tel. (8 310) 31 534.

 

______________________

 

 

 

Skip to content