Varėnos švietimo centras

Apie švietimo centrą

Varėnos švietimo centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga:

 • vykdanti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, metodinės veiklos organizavimą ir gerosios patirties sklaidą;
 • teikianti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikui, šeimai ir mokyklai;
 • vykdanti neformalųjį vaikų švietimą;
 • vykdanti turizmo ir verslo informacijos sklaidą, konsultavimą;
 • organizuojanti jaunimo ir senjorų laisvalaikio užimtumą.

Varėnos švietimo centras įsteigtas 1999 09 01. Centro steigėjai – Varėnos rajono savivaldybės taryba.

 

Strateginiai tikslai

 • Kokybiškos neformalaus švietimo paslaugos, užtikrinant rajono švietimo sistemos prioritetų įgyvendinimą ir formuojant rajono bendruomenės mokymosi visą gyvenimą nuostatas.
 • Švietimo pagalbos mokiniui, mokyklai ir šeimai prieinamumo didinimas.
 • Palanki informacinė aplinka turizmo ir verslo plėtrai.

Misija

 • Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą neformaliojo suaugusiųjų ugdymo srityje. Skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias tobulinti pedagogų kvalifikaciją, rajono gyventojų bendrąsias profesines ir asmenines kompetencijas. Padėti rajono mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą.
 • Kurti turizmo ir verslo informacijos infrastruktūrą.

Vizija

 • Varėnos švietimo centras – efektyviai veikianti rajono švietimo sistemos institucija, kuri gerai žino ir pateisina gyventojų neformalaus švietimo (si) lūkesčius, padeda rajono bendruomenei kokybiškai formuoti ir realizuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatas, profesionaliai suderinti pokyčius su kasdieniniu darbu ir asmeniniu gyvenimu.

 

Prioritetinės veiklos kryptys

 • Bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų suteikimas, įgyvendinant valstybės ir rajono vykdomą švietimo politiką.
 • Projektinės veiklos aktyvinimas.
 • Darbo aplinkos ir mikroklimato gerinimas.

Pagrindinės veiklos sritys

 • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, metodinės veiklos organizavimas ir gerosios patirties sklaida.
 • Pedagoginė psichologinė pagalba vaikui, šeimai ir mokyklai.
 • Neformalusis vaikų švietimas.
 • Turizmo ir verslo informacijos sklaida, konsultavimas.
 • Jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių didinimas.
 • Senjorų socializacija.
 • Profesinis orientavimas.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content