Varėnos švietimo centras

Pedagoginė psichologinė pagalba

Įvertiname asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ugdymo ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

Konsultuojame ir teikiame metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jų organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.

Skleidžiame ir diegiame specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.

Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius vykdo ankstyvosios intervencijos programą su kuria galite susipažinti paspaudę nuorodas:

Pagalbos teikimas

Skyriaus specialistai teikia (karantino laikotarpiu-nuotoliniu būdu) metodinę pagalbą mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.

Skyriaus specialistai (karantino laikotarpiu-nuotoliniu būdu) teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.

Vaikų įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.

Nuo 2021 m. birželio mėn. teikiama socialinio pedagogo pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) bei juos ugdantiems pedagogams siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinat visavertę asmenybės raišką.

Konsultavimas

Konsultacijos vykdomos pagal Varėnos švietimo centro kompetencijų tobulinimo ir švietimo pagalbos teikimo plane pateiktą mėnesio darbų planą. Specialisto konsultacijoms gauti kreiptis tel.: (8 310) 31 232 arba el.p. svietimo.centras@varena.lt

Mokymo(si) priemonės

Varėnos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų sukurtas interaktyvias mokymo(si) priemonių nuorodas rasite čia: interaktyvios mokymo(si) priemonės

Varėnos švietimo centras dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros vykdomame projekte „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas” Nr. 09.2.-ESFA-V-707-03-0001, kurio metu į Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus veiklą įsitraukė socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo tikslas – teikti kokybišką socialinio pedagogo pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams jų tėvams (globėjams) ir juos ugdantiems pedagogams siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką. Uždaviniai: 

  • Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertinimas socialiniu pedagoginių aspektu;
  • Individualus ir grupinis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), juos ugdančių pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų konsultavimas;
  • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų socialinių įgūdžių ugdymas.

Varėnos švietimo centras 2021 m. liepos 8 d. pasirašė sutartį su viešąja įstaiga „Vaiko labui” dėl pedagogo paruošimo darbui programoje „Įveikiame kartu”.

Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, užkirsti kelią vaikų elgesio ir emocinėms problemoms.

Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta vyresnio amžiaus pradinių klasių mokiniams emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų  ugdymui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinėse klasėse, prailgintos dienos grupėse ar vaikų globos namuose.

Dalyvaudami programoje vaikai mokosi susivokti savo jausmuose, įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias priežastis, savarankiškai rasti išeitis kebliose situacijose, neužsisklęsti savyje, tačiau vis daugiau problemų gebėti įveikti savo jėgomis. Programa kviečia pedagogus būti kartu su vaiku šiuo pilnu iššūkių jo gyvenimo laikotarpiu. Ji pasiūlo pedagogams naujų emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos būdų, padeda geriau pažinti vaiką, įgalina padėti vaikui pasijusti geriau.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content