Varėnos švietimo centras

Mokomės mokyti (s) matematikos

Mokomės-mokytis-matematikos

Projekto santrauka

      Projektui „Mokomės mokyti(s) matematikos“ apjungiamos Varėnos rajono keturių skirtingo tipo bendrojo ugdymo mokyklų ir Varėnos švietimo centro pastangos siekiant pagerinti 10 klasių moksleivių matematikos pasiekimus: sumažinti mokinių nepasiekusių minimalaus lygio dalį  nuo bendro laikiusiųjų skaičiaus ir pagerinti pasiekimų vidurkį bent iki šalies lygio.  Projekto uždaviniai bus įgyvendinami diegiant inovaciją – naują matematikos mokymo(si) modelį. Jo esmė grindžiama patyriminiu mokymu (si). Šio mokymo(si) bruožai: teorijos atradimas praktikoje,  išlaisvintas kūrybiškumas, mokinio atsakomybė ir sukurtas produktas.   Projekto veiklos bus plėtojamos dviem kryptimis: diegiant dialogišką ir tyrinėjantį matematikos mokymą(si) naudojant patyriminio mokymo(si) formą ir teikiant pagalbą mokiniui bei kuriant aplinką, palankią inovacijos diegimui ir jos tvarumui palaikyti.  Su dvylika Varėnos rajono įmonių bei organizacijų pasirašytas susitarimas dėl ugdomosios veiklos įmonių erdvėse bei bendradarbiavimo  leis kontekstualizuoti ir aktualizuoti matematikos ugdymo turinį. Varėnos švietimo centras projekte atliks konsultanto vaidmenį. Jo specialistai padės stiprinti mokinių, mokytojų bei vadovų kompetencijas padedančias įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos nuostatas: dialogišką ir tyrinėjantį mokymąsi, atviras ugdymo(si) aplinkas bei gebėjimą mokytis su kitais ir iš kitų.

      Vykdant projektą bus išbandomos trys inovatyvios veiklos: patyriminis mokymasis, metodas „Mokau-mokausi”, kuriamas ir taikomas įrankis matematikos mokymo(si) pažangai matuoti.

 Šis projektas turi ilgalaikį strateginį siekį- ne tik išbandyti ugdymo (si) inovacijas, bet ir kurti jų paieškos tradicijas, grįstas dialogu, bendru idėjų generavimu ir  gero valdymo praktika.

Šiuo projektu siekiama pagerinti 10 klasės moksleivių matematikos pasiekimus diegiant atnaujintą matematikos ugdymo turinį patyriminio mokymo (si) būdu, panaudojant už mokyklos ribų esančias erdves ir organizacijas, teikiant pagalbą mokiniui. Be to, stiprinant mokytojų ir mokinių kompetencijas mokyti ir mokytis, tikimasi vesti juos bendro įsipareigojimo link. Mokytojai  įgalinami geriau pažinti mokinį ir jam padėti motyvuotai gerinti matematikos pasiekimus. Su gyvenimu susietas, kontekstualus ir aktualus ugdymo turinys bei atviras ir patirtinis ugdymosi procesas tampa įdomiu ir auginančiu mokinį.   

Projekto partneriai: Varėnos r. Matuizų, Žilinų ir Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija ir Varėnos švietimo centras parinkti motyvuotai, siekiant, kad partnerystė teiktų naudą ir užtikrintų siekiamų pokyčių tvarumą. Užsibrėžto tikslo bus siekiama šiomis veiklomis: matematikos pamokas padarant patyriminėmis (praplečiamos mokymosi erdvės išeinant į 12 įmonių bei organizacijų (uždaras akcines bendroves: „Edjusta“, „Lubas“, „Medvėkas“, „Senosios Varėnės He“, „Matuizų plytinė“, Galintos grūdai, „Galinta ir partneriai“ filialas, „Staginis“, „Baltic petroleum“,  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkciją, Merkinės krašto muziejų, ŽŪB „Tėviškė“, Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią) su kuriomis yra pasirašytas susitarimas, esminiai šios veiklos bruožai: teorijos atradimas praktikoje,  mokinio atsakomybė, išlaisvintas mokinio kūrybiškumas ir sukurtas produktas), organizuojant motyvuojančius renginius mokyklose („Pusryčiams matematika“, išvykos į aukštųjų mokyklų laboratorijas, mokymo(si) metodas „Mokau-mokausi”), stebint ir analizuojant matematikos ugdomąsias veiklas partnerinėse mokyklose, tobulinant mokytojų kompetencijas (pagal Varėnos švietimo centro akredituotas programas „Mokinių asmeninės pažangos matavimas“ ir „3M: geroji patirtis”), Švietimo centro specialistams teikiant psichologinę ir specialiąją pedagoginę individualią ir grupinę  pagalbą, atliepiančią moksleivių poreikius, organizuojant partnerinių mokyklų inovacijų diegimo sambūrį „Draugė“.

      Projekto veiklų poveikis moksleivių matematikos pasiekimams bus matuojamas du kartus, po vieną kartą per metus pagal PUPP –o rezultatus. Tikimasi, kad partnerinių mokyklų matematikos rezultatų vidurkis sieks šalies vidurkį arba bus aukštesnis, o 1-3 balus gavusiųjų dalis nebus didesnė nei 10 %.  Kita vertus, projekto metu, 9 ir 10 klasių moksleivių matematikos mokymosi pažanga bus stebima ir vertinama nuolat, bendradarbiaujant partnerinių mokyklų mokytojams, refleksuojant ir kuriant tam reikalingą įrankį – mokinio asmeninės matematikos mokymosi pažangos  stebėjimo ir vertinimo planą.

Šis projektas išskirtinis tuo, kad jo metu bus siekiama ne tik išbandyti patyriminio mokymo (si) praktiką, bet ir sukurti savitą moksleivio asmeninės pažangos stebėjimo ir vertinimo įrankį.

Projekto tikslas:

     Pagerinti 10 – os klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant dialogišką ir tyrinėjantį mokymą (si) ir sukuriant ugdymo inovacijoms palankią aplinką.

Uždavinys Nr. 1.: Kontekstualizuoti ir aktualizuoti 9 ir 10 klasių matematikos ugdymo turinį partnerinėse mokyklose atsižvelgiant į  moksleivių mokymosi poreikius ir galimybes.

Veikla 1.1

      Mokinio motyvavimas mokytis ir pagalbos jam teikimas

Planuojama vykdyti šias mokinio motyvacijos ir kompetencijos mokytis stiprinančias veiklas: patyriminės matematikos dienas,  motyvuojančius renginius partnerinėse mokyklose „Pusryčiams matematika”, išvykas į aukštųjų mokyklų laboratorijas, taikyti „Mokau – mokausi” ugdymo(si) metodą matematikos pamokose, teikti specialiųjų ugdymosi poreikių moksleiviams individualias ir  pogrupines specialaus pedagogo ir psichologo konsultacijas bei grupines psichologo konsultacijas 9 ir 10 klasių moksleiviams. Planuojama įsigyti priemones motyvaciniams renginiams, numatytos transporto išlaidos išvykoms į aukštųjų mokyklų laboratorijas  ir pagalbos mokiniui specialistams kelionėms į mokyklas.

      Patyriminės dienos planuojamos ir organizuojamos 9 ir 10 klasių moksleiviams verslo įmonių ir viešojo sektoriaus institucijų erdvėse. Veiklų turinys ir užduotys parengiamos pagal bendradarbiaujančių įmonių  verslo, gamybos ir valdymo kontekstą.  Patyriminės matematikos veiklose išryškinami šie aspektai: teorijos atradimas praktikoje, mokinio atsakomybė, išlaisvintas mokinio kūrybiškumas ir sukurtas produktas, darnaus vystymosi principai. Dienas  planuoja partnerinių mokyklų matematikos mokytojai savo teritorijos įmonių erdvėse. Partnerinės mokyklos keičiasi tarpusavyje patyriminių dienų  planais. Kiekviena mokykla per pusmetį turi 2 išvažiuojamąsias dienas pasirinktose bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiose įmonėse. Mokiniai ir mokytojai į patyrimines dienas yra pavežami. Mokiniai yra maitinami.   

Patyriminės dienos

     Ši veiklos tikslas – kontekstualizuoti matematikos ugdymo turinį, papildant jį praktiniu matematikos žinių taikymu vietos įmonėse. Naujos edukacinės verslo aplinkos leis moksleiviams atrasti „gyvą” matematiką, teorinių žinių pagrindu pasigaminti konkretų produktą, išbandyti naują veiklą, įžvelgti matematikos svarbą darbinėje veikloje. Ši veikla stiprins mokymosi motyvaciją ir gerins mokymosi pasiekimus. Veiklos organizavimo eiga preliminariai aptarta su visais projekto partneriais ir fiksuota atskiru bendradarbiavimo susitarimu. Patyriminių dienų planai atlieps matematikos ugdymo programas verslo įmonių kontekste. Porose po du projektą mokyklose vykdantys pedagogai parengs po 3 patyriminių matematikos dienų (dienos trukmė – 5 akademinės valandos) darbo planus ir įgyvendins po 8 patyrimines dienas (parengiama 12 skirtingų dienų planų ir kiekviena mokykla pasirenka po 8 įgyvendinimui). Tokiu būdu, per projekto įgyvendinimo laikotarpį (24 mėnesius) bus įgyvendintos – 4×8=32 patyriminės matematikos dienos. Planuojamos 32 išvykos į bendradarbiaujančias verslo ir viešojo sektoriaus įmones. Kasmet Patyriminėse dienose dalyvaus  po 67 devintų, dešimtų klasių moksleivius ir 8 pedagogus, įvyks 16 patyriminės matematikos dienų. Planuojama įdarbinti 8 pedagogus. Mokiniai ir mokytojai į patyrimines dienas bus pavežami, mokiniams organizuojamas maitinimas, mokytojui suteikiamos reikalingos kanceliarinės priemonės (popierius, rašikliai, pieštukai, žymekliai).

Renginiai motyvuojantys mokytis

     Ši veikla suteiks moksleiviams galimybę mokytis matematikos patraukliai, neformaliai, neįpareigojančiai, bet tuo pačiu ir prisiimant atsakomybę už savo ir kito mokymą(si). Šia veikla siekiama stiprinti mokymosi motyvaciją ir per tai įtakoti moksleivių matematikos mokymo(si) rezultatus. Mokyklose kasmet vyks po vieną motyvuojantį renginį „Pusryčiams matematika”. Renginiai vyks pertraukų rytiniu laikotarpiu metu. Mokiniai atliks linksmas, įdomias, su judėjimu mokyklos erdvėse susijusias matematines užduotis. Bus suorganizuota: 4 mokyklos x 2 renginius = 8 renginiai. Perkamos renginiams reikalingos priemonės: popierius, toneris, dažai, kreidelės, virvutės ir t.t.

     Antraisiais projekto įgyvendinimo metais kiekviena mokykla išvyks po 1 kartą į pasirinktos aukštosios mokyklos laboratorijas. Iš viso organizuojamos 4 išvykos į Kauną, Vilnių. Šios išvykos padės moksleiviams įžvelgti karjeros planavimo galimybes, gerins santykį tarp mokytojo ir mokinio, skatins mokymosi motyvaciją ir tuo pačiu įtakos mokymosi rezultatus. Mokiniai ir mokytojai bus vežami. Maitinami bus tik mokiniai.

     Matematikos mokytojai pasirinkę mokinius aktyviai taikys metodą” Mokau-mokausi”. Kievienoje mokykloje šis metodas išbandomas ne mažiau kaip su 2 moksleiviais ir bus suorganizuota viena bendra šio metodo taikymo patirties refleksija. Metodą pedagogai pristato ir kuruoja laisvo nuo pamokų metu. Metodas leidžia ugdymą padaryti „įvairų įvairiems”, pabūti ir mokytoju, ir mokiniu. Šis metodas suteikia galimybę mokiniui pajusti mokymosi sėkmės džiaugsmą, kas jį motyvuoja ir gerina jo pasiekimus. Šią veiklą vykdys rodiklyje Nr. 1.1.1 nurodyti 8 mokytojai. Mokiniai ir mokytojai į metodo taikymo refleksijos renginį bus pavežami, renginio metu mokiniai bus maitinimi. Perkamos kanceliarinės prekės. Renginys bus vykdomas Varėnos švietimo centro (konsultuojanti įstaiga) patalpose.

Pagalba mokiniui

konsultacijos po 1 val./mėn. x 6 mėn.= 120 val. (konsultacijų). Psichologo individualios konsultacijos: 20 moksl. x 2 konsultacijos po 1 val./mėn. x 6 mėn. = 240 val. (konsultacijų). Psichologo grupinės konsultacijos: 4 grupės (iki 10 moksleivių) x 4 konsultacijos po 1 val./ x 3 mėn. = 48 val.(konsultacijos).

Uždavinys Nr. 2.:

Formuoti inovacijos diegimui palankią aplinką.

Inovacijos diegimui ir tvarumui palaikyti būtinų kompetencijų stiprinimas

Konsultantė (pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ekspertė) parengs  pedagogų kvalifikacijos tobulinimo  programas: „Mokinių asmeninės pažangos matavimas” ir „3M: geroji patirtis”. Programos bus vertinamos Varėnos švietimo centro nustatyta tvarka. Pirmoji programa orientuota į mokytojo kompetencijų stiprinimą: mokymo mokytis,  motyvacijos mokytis, darbo su duomenimis, vaiko pažinimo ir jo sėkmės matavimo įrankių kūrimo. Planuojama programos trukmė – 40 val., vykdoma po 2 dienas per 4 sesijas. Mokymų produktas –  mokymosi pažangos stebėjimo ir vertinimo įrankis. Šios mokymų programos įgyvendinimo paslauga perkama, apmokamas lektorių darbo užmokestis. Mokymai vyks Varėnos švietimo centro patalpose. Mokymų metu pedagogai bus maitinami. 2 – ji programa orientuota į projekto gerosios praktikos sklaidą. Jos trukmė-24 val., vykdoma po 3val. per 8 sesijas.

     Vykdoma pedagogų informali – patirtinė veikla; atviros pamokos, patirties refleksija. Kiekvienoje mokykloje vykdoma po 1 atvirą veiklą. Bus organizuojamos 4 pedagogų išvykos pas kolegas. Patirties refleksija vykdoma atvirų veiklų ir sambūrio „Draugė ” susitikimuose.

Projekto partnerinėse mokyklose 8 veiklos koordinatoriai sistemingai vykdys matematikos ugdymo veiklos stebėjimą ir analizę.

     Organizuojamas sambūris”Draugė”. Tai veikla (susitikimai, refleksijos), kurios tikslas pasidalinti projekto gerąja patirtimi, eliminuoti projekto veikloms kylančias rizikas ir užtikrinti projekto rezultatų pasiekiamumą bei tęstinumą.  Sambūrio susitikimai  vyksta vieną kartą per ketvirtį. Įvyks 8 susitikimai. Į susitikimus ir mokymus  personalas pavežamas, maitinami tik mokytojai. Susitikimų metu bus pristatoma inovacijos diegimo praktika, kuriama inovacijų paieškos ir diegimo tradicija.

Pedagogų mokymai pagal kvalifikacijos tobulinimo programas

     Bus vykdomos dvi pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos. Šie mokymai padės keisti mokytojo nuostatas į mokinio asmeninės mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą bei padės sukurti mokymosi pažangos stebėjimo ir vertinimo įrankį, atitinkantį partnerinių mokyklų lūkesčius. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programose bus aptariamos, moksleivių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vyrų ir moterų lygybės ir (arba) nediskriminavimo temos. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Mokinių asmeninės pažangos matavimas” dalyvaus visų keturių partnerinių mokyklų pedagogai, ne mažiau kaip po 6 asmenis, iš viso 24 pedagogai. Perkama lektoriaus paslauga. Mokytojai bus maitinami ir pavežami.

Mokytojų mokymų programoje „3M: geroji patirtis” dalyvaus tie patys 24 pedagogai. Mokymai vyks Varėnos švietimo centro patalpose, į mokymus mokytojai bus pavežami, maitinami, pateikiama metodinė medžiaga.

Pedagogų informali – patirtinė veikla

     Ši veikla (4 atviros pamokos, patirties refleksija) reikalinga padedant mokytojui pasitikslinti ir įsitikinti kiek jis pasirengęs inovacijų diegimui ir kaip jam sekasi jas taikyti.  Ši veikla būtina siekiant palaikyti ir sustiprinti mokytojo motyvaciją ir kompetencijas jam aktyviai įsitraukiant į mokinio pažangos matavimo įrankio kūrimo procesą, inovacijos diegimą bei koreguoti mokytojui teikiamą pagalbą. Kiekvienoje mokykloje bus vedama po vieną atvirą matematikos ugdomąją veiklą, kurias stebės ir analizuos visi partnerinių mokyklų matematikai. Atvirose pamokose mokytojai sieks pademonstruoti kaip mokinys įtraukiamas į asmeninės pažangos matavimą, kaip naudojami atskiri pažangos matavimo metodai (kurių bus mokoma kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo metu,).Šią veiklą vykdys įdarbinti pedagogai. Po kiekvienos atviros pamokos vykdoma refleksija. Pedagogai į šią veiklą bus pavežami, organizuojamos 4 išvykos.  Per metus vieną kartą bus vykdoma šios patirties refleksija sambūrio „Draugė” susitikimuose.   Pedagogai į sambūrio susitikimus bus pavežami, pateikiama metodinė medžiaga. Darbo užmokestis už dalyvavimus sambūrio „Draugė” veikloje mokytojams nebus mokamas. Apmokamas tik laikas skirtas ruoštis, vesti ir analizuoti atviras pamokas (keturias).

Inovacijos diegimas

     Bus įdiegta 1 inovacija – patyriminis matematikos mokymo(si) modelis – keturiose rajono mokyklose. Inovacijos diegimo veiklos: ugdomoji matematikos mokytojų veiklos stebėsena, konsultacinė pagalba mokytojui, inovacijos diegimo efektyvumo vertinimas, ataskaita, refleksija sambūryje „Draugė”. Keturių mokyklų darbuotojai- veiklos koordinatoriai projekto įgyvendinimo pabaigoje parengs inovacijos diegimo ataskaitą kiekvienoje mokykloje atskirai. Iš viso 4 ataskaitos. Taip pat vykdys nuolatinę veiklų stebėseną, atliks inovacijos diegimo analizę, konsultuos mokytojus. Diegimo problemų aptarimui bus organizuoti 8 susitikimai. Juose dalyvaus veiklos koordinatoriai, mokytojai ir konsultantas. Patirties sklaidos susitikimai vyks 1 kartą per 3 mėnesius. Veikloje bus įdarbintas konsultantas, kuris konsultuos veiklų koordinatorius ataskaitų rengimo, inovacijos diegimo vertinimo klausimais, teiks metodines konsultacijas inovacijos diegimo klausimais tame tarpe mokyklų mokytojams ir vadovams, rengs medžiagas susitikimams. Konsultantė tirs pedagogų kompetencijų reikalingų inovacijos diegimui poreikį, aprašys jų specifiką, rengs pažangos matavimo įrankio vertinimo ataskaitą. Į susitikimus pedagogai bus pavežami. Perkamos kanceliarinės prekės. Mokykloms iš  7 biudžeto kategorijos bus perkama po vieną nešiojamą kompiuterį. Ši įranga reikalinga veiklai su moksleiviais planuoti, dokumentuoti, organizuoti bei mokinio asmeninės matematikos mokymosi pažangos stebėjimui ir fiksavimui.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content