Varėnos švietimo centras

Startuoja projektas „Mokymasis tyrinėjant“

 

       

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-1289, įgyvendinant priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, skirtas 92 373 eurų finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui „Mokymasis tyrinėjant“ (kodas 09.2.1-ESFA-K-728-03-0041).

Šiuo projektu siekiama pagerinti 8 klasės moksleivių gamtos mokslų  (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus diegiant atnaujintą gamtamokslinio ugdymo turinį, panaudojant už mokyklos ribų esančias erdves ir mokymosi aplinkas, teikiant pagalbą mokytojui ir motyvuojant mokinius. Ugdymo turinio atnaujinimas bus vykdomas trimis aspektais: papildant ugdymo turinio žinias vietos gamtos unikalumu, integruojant visus tris gamtos mokslų dalykus į vieną gamtotyrinę programą ir kuriant naujas ugdymo aplinkas (perkeliant ugdymo procesą į pačią gamtą, mokant atlikti tiriamuosius darbus, vizualizuojant turinį). Stiprinant mokytojų tiriamosios veiklos kompetencijas ir mokinių mokymosi tyrinėjant kompetencijas, tikimasi vesti juos bendro įsipareigojimo link. Mokytojai  įgalinami geriau pažinti mokinį ir jam padėti motyvuotai gerinti gamtos mokslų pasiekimus. Su gyvenimu susietas, kontekstualus ir aktualus ugdymo turinys bei atviras mokymosi tyrinėjant ugdymosi procesas tampa įdomus ir auginantis mokinį.

Projekto partneriai: Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, Varėnos r. Valkininkų gimnazija, Varėnos „Ryto” progimnazija, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija ir Varėnos švietimo centras parinkti motyvuotai, siekiant, kad partnerystė teiktų naudą ir užtikrintų siekiamų pokyčių tvarumą. Užsibrėžto tikslo bus siekiama šiomis veiklomis dviem etapais: I etapas – parengiamos ir įgyvendinamos dvi mokytojų gamtamokslinio ugdymo kompetencijų tobulinimo programos: „Tiriamoji veikla ugdymo kokybei gerinti” ir „Interaktyvaus ugdymo turinio pateikimo praktika”, II etapas – pačių mokytojų parengiama ir įgyvendinama keturiose rajono ugdymo įstaigose gamtotyrinė integruota gamtos mokslų programa „Atrasti įdomu”. Mokinių motyvacijos rinktis būtent šią programą stiprinimui vykdomos edukacinės pažintinės veiklos ir 5 dienų tiriamosios veiklos stovykla.

Projekto veiklų poveikis moksleivių gamtos mokslų  pasiekimams bus matuojamas du kartus:  po vieną kartą per metus pagal bandomojo elektroninio nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatus. Tikimasi, kad partnerinėse mokyklose 1 ir 2 pasiekimų grupės (žemesnių ir žemesnių vidutinių) moksleivių dalis sumažės  ir bus mažesnė nei savivaldybės ( 2019 metais – 64, 57 %) arba atitiks šalies (2019 m. – 50,6 %) arba bus mažesnė. Kita vertus, projekto metu, 8 klasių moksleivių gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokymosi pažanga bus stebima ir vertinama nuolat, bendradarbiaujant partnerinių mokyklų mokytojams ir konsultantams, reflesuojant ir vertinant projekte sukurtų ir įgyvendintų mokytojų kompetencijos tobulinimo programų  poveikį ugdymo procesui ir mokinio pažangai.

Šis projektas išskirtinis tuo, kad jo metu bus siekiama  ne tik sukurti ir įdiegti naują ugdymo turinį, bet ir surasti naujų ugdymo proceso organizavimo modelių. Vienos mokyklos gamtotyrinę integruotą programą „Atrasti įdomu” įgyvendins kaip privalomai pasirenkamą, kitos – kaip neformalaus moksleivių švietimo  programą organizuojant  ugdymo procesą pagal visos dienos mokyklos modelį.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content