Varėnos švietimo centras

Projektas „Mokymasis tyrinėjant”

 

Varėnos rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0041 „Mokymasis tyrinėjant“. Projekto tikslas – pagerinti 8 klasių moksleivių gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus. Projekto uždaviniai – atnaujinti ugdymo turinį, metodus ir kuriant naujas ugdymo aplinkas, papildant ugdymo turinio žinias vietos gamtos unikalumu, integruojant visus tris gamtos mokslų dalykus į vieną gamtotyrinę programą ir perkeliant ugdymo(si) procesą į pačią gamtą, mokant atlikti tiriamuosius darbus. Projekto metu vykdomos veiklos:

  • Padedant mokslininkams konsultantams, Vilniaus universiteto laboratorijose, Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių gamtiniame rezervate bus stiprinamos mokytojų praktinės tiriamosios veiklos taikymo gamtamoksliniame ugdyme kompetencijos. Mokytojai efektyviai taikys tyrimą kaip ugdymo metodą ir per jį geriau pažins mokinį bei padės motyvuotai gerinti gamtos mokslų pasiekimus. Mokinių mokymosi tyrinėjant kompetencijas stiprins su gyvenimu susietas, kontekstualus, aktualus ugdymo turinys, nes mokymusi tyrinėjant grindžiamas procesas taps įdomiu.
  • Vyks ugdomosios veiklos, stiprinančios mokinių mokymosi motyvaciją: ilgalaikė (5 dienų) tiriamosios veiklos stovykla gamtoje (60 mokinių ir 18 suaugusiųjų), edukacinė dviejų dienų išvyka į Koperniko mokslo centrą (46 asmenys), edukacinės išvykos į Vilniaus universiteto muziejus ir tyrėjo laboratorijas.
  • Mokytojai rengs ir įgyvendins gamtotyrinę programą mokiniams „Atrasti įdomu“, kuri bus integruojama į bendrojo ugdymo programą arba vykdoma kaip neformaliojo švietimo programa.

Projekto veiklose dalyvauja Varėnos rajono Merkinės V. Krėvės ir Valkininkų gimnazijų, Varėnos „Ryto“ progimnazijos bei Varėnos rajono Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Kartu su mokytojais ir mokiniais konsultantais dirbs Vilniaus universiteto, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos, Varėnos švietimo centro specialistai. Mokyklų ir mokinių asmeninės pažangos bus siekiama vadovaujantis Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis: dialogišku ir tyrinėjančiu mokymusi, atviromis ugdymo(si) aplinkomis bei gebėjimu mokytis su kitais ir iš kitų.

Projekto ilgalaikis strateginis siekis – sutelkus švietimo specialistų ir partnerių praktinį ir mokslinį potencialą, sukurti tvarią partnerystę, vedančią link ugdymo kokybės kaitos ir mokyklų pažangos. Bendra projekto vertė – 94 263 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 92 373 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 1890 Eur.

 

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content