Varėnos švietimo centras

2023 m. vasario 2 d. Varėnos švietimo centre vyko asociacijos ,,Varėnos trečiojo amžiaus universitetas‘‘ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai:1)  veiklos ir finansinės ataskaitos už 2022 metus teikimas ir tvirtinimas; 2)asociacijos prezidento, revizoriaus  bei valdybos narių rinkimai. Susirinko gausus būrys asociacijos narių. 2022 metų veiklos ir finansinę ataskaitą  pristatė valdybos narė Janina Šimelionienė. Ataskaitai buvo pritarta daugumos narių. Vėliau vyko asociacijos  prezidento ir valdybos rinkimai. Į ,,Varėnos trečiojo amžiaus universiteto‘‘ valdybą išrinko: Laimutę Denutienę, Kęstutį Pigagą, Janiną Šimelionienę, Mariją Tendzegolskienę, Vasilisą Utovką, revizore išrinkta Vilija Galinienė. Asociacijos prezidente išrinkta Janina Šimelionienė. Asociacijos nariai palinkėjo sėkmės naujai išrinktai prezidentei ir valdybai.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

DĖL ASOCIACIJOS „VARĖNOS TAU“ VISUOTINIO SUSIRINKIMO

2023 m. sausio 18 d.

Varėna

                   Pranešame, kad Varėnos švietimo centre, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėnoje, 2023 m. vasario 2 d. 14.00 val. įvyks visuotinis asociacijos „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“ narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje numatomi klausimai: 1) veiklos ir finansinės ataskaitų už 2022 metus teikimas ir tvirtinimas; 2) asociacijos prezidento, revizoriaus bei valdybos narių rinkimai; 3) einamieji klausimai.

                   Susirinkimą planuojama organizuoti hibridiniu būdu. Gebantiems naudotis informacinėmis technologijomis ir galintiems jungtis interneto pagalba bus prisijungimui išsiųsta susirinkimui sukurta Teams nuoroda. Neturintys galimybių jungtis internetu, turėtų atvykti nurodytu laiku į Varėnos švietimo centrą.

Kviečiame dalyvauti visus asociacijos narius ir tuos, kurie norėtų jais tapti.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 698 81205 – Janina Šimelionienė, 8 616 90760 – Kęstutis Pigaga, el. paštai: janinasimelioniene@gmail.com, k.pigaga@gmail.com.

Asociacijos „Varėnos TAU“ valdyba

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

Varėnos trečiojo amžiaus universiteto įkūrimo 10-mečio paminėjimas.

12 d. 12.00 val.

Kavinėje „Draugai“

Kęstutis Pigaga, svietimo.centras@varena.lt 

Tel. (8 310) 31 534

Susitikimas su Lietuvos Raudonojo kryžiaus darbuotojais. Vyks pirmosios medicinos pagalbos mokymai. Bus pristatoma šios organizacijos veikla.

18 d. 10.00 val.

Varėnos švietimo centre

 

Dainavimas

Kiekvieną

penktadienį

12.00 val.

Varėnos švietimo centro mažojoje salėje

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL DARBO REŽIMO PAKEITIMO ATVIRAME JAUNIMO CENTRE

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR VEIKSMŲ PLANŲ PATVIRTINIMO

 
 

Švietimo įstatymas ir jo pakeitimai

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453304

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370777

Įsakymas dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364294&p_query=&p_tr2=

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268778&p_query=&p_tr2=

Nepaminėtus teisės aktus galite rasti:
http://www.smm.lt/
 

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

Bendrasis ugdymas

Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 2173 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo” pakeitimo

Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Dėl Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio 

Dėl Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių klasifikatoriaus patvirtinimo

Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo  kriterijų sąrašo patvirtinimo 

Švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir atestacija

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 101 ,,Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo rugsėjo 15 d. Nr. ISAK-2575)

Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas (Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774)

Dėl  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

Kiti dokumentai

Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas (Valstybės žinios, 2003-10-15, Nr. 97-4367)

Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo 

 

 

KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK” VEIKLOSE

         Asociacija „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“ parengė paraišką ir gavo Europos socialinio fondo finansavimą projektui „Tobulėk, išlik, dalinkis ir veik“ („TIDIV“). Projektą dalinai finansuoti yra pasiryžusi ir Varėnos rajono savivaldybė bei pati asociacija.

 Projekto veiklos skirtos vyresnių darbingo amžiaus (nuo 55 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus) Alytaus apskrities gyventojų motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime stiprinimui.

 Projektu siekiama kompleksiškai spręsti tikslinės grupės užimtumo problemas.

Projekto tikslas – padėti vyresniems darbingo amžiaus gyventojams prisitaikyti prie kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų.

Projekto veiklomis siekiama mažinti šios grupės asmenų socialinę atskirtį juos motyvuojant, stiprinant bendruosius gebėjimus, gerinant savijautą, skatinant savanorystę.

  1. Projektas suteiks galimybę vyresniems darbingo amžiaus asmenims stiprinti savo bendruosius gebėjimus: bendravimą anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis, skaitmeninį(kompiuterinį) raštingumą, kultūrinį sąmoningumą ir raišką, socialinius ir verslumo gebėjimus.
  2. Vyresniems darbingo amžiaus gyventojams bus teikiamos psichologo konsultacijos, specialistų pagalba bus vertinami tikslinės grupės poreikiai ir galimybės būti aktyviais darbo rinkoje.
  3. Siekiant motyvuoti tikslinės grupės asmenis aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime bus organizuojami švietėjiški renginiai visose Alytaus apskrities savivaldybėse.
  4. Projekto tikslinės grupės asmenys turės galimybę savanoriauti Varėnos vaikų dienos centre, Varėnos švietimo centre, Varėnos Socialinių paslaugų centre ir Merkinės globos namuose.

Projektas padės vyresniems darbingo amžiaus gyventojams tobulėti, ilgiau išlikti konkurencingiems darbo rinkoje arba grįžti į ją, kurti savo verslą, dalintis žiniomis ir patirtimi, stiprinti savivertę, fizinę ir psichinę sveikatą bei aktyviai veikti šeimos ir visuomenės labui.

Kviečiame Varėnos rajono gyventojus (dirbančius ir nedirbančius), kuriems sukako 55 metai ir dar nėra pensinio amžiaus aktyviai įsitraukti į projekto veiklas: mokymus, psichologų konsultacijas, švietėjiškus renginius arba savanoriavimą. Projekto veikla – mokymai – jau startuoja, todėl prašytume skubiai registruotis į mokymus tel. 8 310 31 534 arba el. paštu – janinasimelioniene@gmail.com,  arba užsukti į Varėnos švietimo centrą adresu J. Basanavičiaus g. 9 Varėnoje. Kreiptis į Viliją Latvienę arba Elzę Vilčinskienę.

Visos veiklos yra nemokamos, dalinai apmokamos kelionės išlaidos iki mokymų bei savanoriavimo vietos. Be to, savanoriams apmokamos privalomojo sveikatos draudimo išlaidos už dalyvavimo projekto veiklose laikotarpį bei maitinimo išlaidos.

Asociacijos „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“                                                                    Ramutė Kuliešienė

Prezidentė

Varėnos rajono trečiojo amžiaus universitetas kviečia visus norinčius tapti savanoriais prisidėti prie mūsų. Galimos savanoriškos veiklos sritys: vyresnio amžiaus asmenų priežiūra, darbas su vaikais, neįgaliaisiais ir kt. Visi savanoriai prieš pradėdami vykdyti veiklą yra informuojami apie savanoriškos veiklos pobūdį ir mastą bei jos eigą. Visiems savanoriams suteikiama savanoriškai veiklai atlikti reikalinga informacija, teikiama konsultacinė ir techninė pagalba, mokymai, savanoriai yra aprūpinami savanoriškai veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis, su savanoriais sudaromos savanoriškos veiklos sutartys. Kontaktai pasiteirauti: koordinatorė Vilija Latvienė, tel. 8 310 31534, VILDORA@gmail.com


DU ŽINGSNIAI VILNIUJE

Laukdami artėjančių švenčių aktyvūs ir gerai nusiteikę Varėnos TAU lankytojai gausiu būriu nuvyko į svetingiausią Lietuvos muziejų – Valstybės pažinimo centrą ir pasivaikščiojo Katedros aikštėje.

Kas yra Valstybės pažinimo centras? Tai Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarijos padalinys, pradėjęs veiklą 2016 metų kovo dešimtą dieną. Įsikūręs trijuose Prezidentūros aukštuose Simono Daukanto aištėje.

Kaip Valstybės pažinimo centras pasitinka lankytojus? Moderni valstybė prisistato šiuolaikinėmis sklaidos priemonėmis. Ekskursija prasideda virtualiu Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimu. Prieš mus jaukios ir šviesios erdvės, minimalios ekspozicijos. Logotipas, sukurtas pagal istorinę baltų šalių simboliką, padeda prisijungti prie sudominusių informacijos srautų ir interaktyvioje erdvėje gilintis į pasirinktą temą. Pažintinės ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai organizuojami ir pagal lankytojų pageidavimus bei ekspozicijos turinį.

Kuo mes domėjomės? Valstybės kūrėjai yra visi aktyvūs jos piliečiai. Taigi, kiekvienas lankytojas gali modeliuoti pasirinktą situaciją, pateikti ir išbandyti savo sprendimą. Įtraukiantis žaidimas pavadinimu Misija 2017 – #Laisvės kelionė. Tai dvylika užduočių iš 1917 netų įvykių. Kaip mes elgtumės, kaip formuluotume  Lietuvos Tarybos nutarimų punktus? Juk iš tų dokumentų iškilo 1918  metų vasario šešioliktosios Nepriklausomybės paskelbimas. Įdomus pastebėjimas: visi dvidešimt signatarų buvo bajorų ar ūkininkų sūnūs, augę kaimuose, miesteliuose ar didesniuose miestuose, ne vilniečiai.

Jungėmės prie parodų Laisvė kurti, Pasivaikščiojimas Sibire, Tapatybė, Atminties randai. Pasitikrinome, kokie žymūs žmonės kilę iš mūsų gimtinių. Lietuvos istoriją ir kultūrą galima nagrinėti mediatekoje. Skaitykloje yra įvairių leidinių, muzikos, filmų įrašų, internetas.

Nebūdami vienintelės tiesos, vieno kelio šalininkai, galime išbandyti savo įžvalgas, pateikti nuomones, išsakyti mintis.

Valstybės pažinimo centre užsiregistravę lankytojai praleidžia daug laiko. Dažnai atvyksta šeimos, mokinių grupės.

Į Katedros aikštę jau nusileido sutemos. Todėl ypač ryški ir puiki atrodė dvidešimt septynerių metrų aukščio eglė, devyni šimtai skoningai sukabintų žaisliukų ir septyniasdešimt tūkstančių lempučių, blyksinčių sidabrinėmis ir rausvomis šviesomis. Iš viršaus snaigę primenančią puošmeną sukūrė trisdešimt vienerių metų dizaineris Dominykas Koncevičius. Eglė giriama Europos portaluose, o gražiausiųjų sąraše – pirmoji. Tačiau artėjančių švenčių nuotaika skirta ne varžytuvėms, taip mano ir jaunasis menininkas. Žvakių šviesa po Katedros skliautais, bokšto laikrodžio skambesys, prakartėlė, eglė įsimena kaip dar viena asmeninė patirtis, šviesi dovana sau, besibaigiančių metų apmąstymas.

Dėkojame Varėnos Švietimo centrui ir grupės vadovei Vilijai Latvienei už pramogą ir šventinę nuotaiką.

Leokadija Balkuvienė 

PABŪKIME KARTU

        2017 m. gruodžio 12 d. Varėnos švietimo centre įvyko šventinis TAU asociacijos renginys. Salę puošė senjorų rankdarbiai: piešti, siuvinėti, iš vilnos pagaminti paveikslai ir atvirukai, iš vilnos veltos skrybėlės, dekupažo technika atnaujinti gaminiai ir kiti rankdarbiai. Eglutė buvo papuošta moterų rankomis pagamintais burbulais ir snaigėmis.

          Sveikinimo žodį tarė svečias iš rajono savivaldybės, švietimo skyriaus specialistas Pranas Speteliūnas. Finansinę ataskaitą už2017 m. pateikė Janina Šimelionienė. Jumoristinę eiliuotą veiklos ataskaitą perskaitė Marija. Moterų ansamblis „Gija“ , vadovaujamas Onutės Zacharkienės, paruošė šventinę programą. Jos metu visus džiugino Joanos Grigaitienės sukurtos eilės.

           Šių metų užsiėmimus senjorams planavo, rašė projektus, koregavo veiklą švietimo centro darbuotojos: Janina, Vilija, Onutė. Joms TAU asociacijos senjorai taria nuoširdų AČIŪ.

 Marija Tendzegolskienė

Varėnos rajono gyvenimo atspindžiai leidiniuose „Jaunimo draugas“ ir „Vilniaus rytojus“ 1926-1937 metais

 

2017 m. lapkričio 20 – 26 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti mokymosi šventę – aštuonioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir žavesys“. Ta proga  Varėnos Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) koordinatorė Vilija Latvienė pasiūlė  mums, šio teksto autorėms, paskaityti paskaitą TAU lankytojams. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, mes nusprendėme, kad reikia prisiminti ir minėti reiškinius, kurie neabejotinai siejasi su mūsų valstybe, mūsų rajonu ir mumis. Pakvietėme senjorus susipažinti su žiupsneliu savo krašto istorijos,  supažindinti juos , kas apie mūsų rajoną buvo rašoma dviejuose lenkų okupacijos metais leistuose periodiniuose leidiniuose „Jaunimo draugas“ ir „Vilniaus rytojus“.  Paskaitą paįvairino  TAU lankytojų perskaitytos žinutės iš šių leidinių.

                      Lenkų okupacijos metais (1920-1940 m.) Vilniuje iš viso išleista per 100 pavadinimų lietuviškų laikraščių ir vienkartinių leidinių. Vilniaus krašto lietuvių periodinė spauda tuo metu buvo leidžiama griežtos cenzūros bei kontrolės sąlygomis. Laikraščių leidybai būdingas trumpalaikiškumas, daug buvo leidžiama vienkartinių leidinių. Periodiniai leidiniai nepertraukiamai buvo leidžiami vos po keletą metų, mėnesių ar net pasirodydavo vos tik vienas numeris, ir laikraštis būdavo uždaromas.

Elena Glavickienė, kalbėdama apie 1926 m. Vilniuje pradėtą leisti lietuvišką leidinį „Jaunimo draugas“ , pažymėjo, jog šį leidinį pasirinko todėl, kad  dar vaikystėje buvo su juo susipažinusi.   Jos tėvelis Pranas Pilius, gyvenęs Senųjų Naniškių kaime, dalyvavo Lietuvių šv. Kazimiero draugijos skyriaus veikloje, prenumeravo ir skaitė „Jaunimo draugą“. Šio leidinio kai kurie numeriai yra išlikę iki šių dienų.

„Nors „Jaunimo draugas“ buvo skirtas Vilniaus krašto jaunimui, tačiau juo domėjosi visi tuo metu mokėję skaityti. Šį leidinį nuo 1926 iki 1936 m. gegužės redagavo ir jo leidyba rūpinosi žinomas Vilniaus lietuvis advokatas Antanas Juknevičius. Iš jo redagavimą ir leidybą perėmė Augustinas Burokas. Tačiau jo redagavimo laikotarpis buvo neilgas, nes lenkų valdžia 1937 m. uždraudė „Jaunimo draugo“ leidimą. Tais metais buvo išleista tik 11 numerių“, – pasakojo E. Glavickienė. Ji kalbėjo apie tai, kad „Jaunimo draugo“ puslapiuose nuo pat pirmųjų numerių iki leidinio veiklos nutraukimo buvo išspausdinta daug publikacijų apie Varėnos kraštą įvairia tematika. Daugiausia buvo rašoma apie šv. Kazimiero draugijos atskirų kaimų (sodžių) skyrių veiklą, lietuviškos spaudos prenumeratą ir skaitymą, lenkų valdžios savivaliavimą ir kt. Leidinyje buvo skelbiami straipsniai ir apie iš Varėnos krašto kilusius žymius žmones: iš Paąžuolės kaimo kilusį jauną publicistą-literatą, ilgametį „Jaunimo draugo“   bendradarbį ir visuomenės veikėją Rapolą Mackevičių (Mackonį ), rašytoją, Vytauto Didžiojo universiteto profesorių ir dekaną Vincą Krėvę-Mickevičių, gimusį Subartonių kaime,  didįjį menininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, gimusį smiltingoje Varėnoje 1875 metais bei „žymų lietuvį veikėją ir didžiai kilnų asmenį kunigą kanauninką Klemensą Maliukevičių“, palaidotą Valkininkų bažnyčios šventoriuje.

E. Glavickienė taip pat papasakojo kokiais slapyvardžiais  straipsnius ir žinutes pasirašinėjo jų autoriai. Savo pasakojimą ji papildė skaidrėse pateiktomis nuotraukomis  iš „Jaunimo draugo“, kuriose: Asašninkų sodžiaus jaunimas, „Ryto“ draugijos mokyklos Mardasave ir Margionyse, Marcinkonių bažnytinis choras, Šv. Kazimiero D-jos skyrių nariai Senųjų Naniškių sodžiuje, Dargužiuose, Giražeryje, Perlojoje, Čebatorių sodžiaus artistų būrelis, Zervynų sodžiaus jaunimas.

Apie laikraščio „Vilniaus rytojus“ (1928 -1937) leidimo istoriją ir sklaidą trumpai papasakojo Laimutė Cibulskienė. Pirmiausia ji atskleidė, kodėl pasirinko būtent šį leidinį. Pasirinkimą lėmė tai, kad „Vilniaus rytojus“ buvo leidžiamas ilgą laiką, dideliu tiražu. Svarbiausia pasirinkimo priežastis – šio laikraščio vienas iš redaktorių  buvo mūsų kraštietis Rapolas Mackevičius (Mackonis).

             „Vilniaus rytojus” — ilgiausiai leistas lietuviškas laikraštis, turėjęs didelės įtakos Vilniaus krašto lietuvių gyvenimui. Jis buvo leidžiamas 1928 m. gruodžio 1 d.-1937 m. spalio 26 d. Iš pradžių, 1928 m. — savaitraštis, o nuo 1929 m. spalio 16 d. (Nr. 45) – du kartus per savaitę .  L. Cibulskienė apibūdino „Vilniaus rytojaus” struktūrą: buvo spausdinami redakcijos straipsnis, politinė apžvalga, ūkio skyrius, korespondencijos, nepriklausomos Lietuvos gyvenimo ir politinių įvykių apžvalga, vietos kronika, trumpos žinutės, įvairenybės, redakcijos atsakymai. Straipsniai laikraštyje dažniausia buvo pasirašomi slapyvardžiais, tik R. Mackevičius (Mackonis) kartais redakcinius ir publicistinius straipsnius pasirašydavo tikrąja pavarde. Dažniausiai R. Mackevičius „Vilniaus rytojuje” pasirašinėdavo Mirimo, Girinio Broniaus, Girinio Vinco ir kt. slapyvardžiais.     

         Norint sustiprinti spaudos poveikį, buvo rūpestingai parenkama tematika. Pateikiami teigiami ir neigiami lietuvių elgesio pavyzdžiai, konkrečiai nurodoma apskritis, valsčius, kaimas ar lietuvių draugijos vietinis skyrius. Laikraštis „Vilniaus rytojus“ turėjo didelį pasisekimą kaime.  L. Cibulskienė peržiūrėjo beveik  800 korespondencijų iš įvairių Varėnos rajono vietovių:  Varėnos, Pamerkių, Noškūnų, Giraitės, Valkininkų, Paąžuolės, Milioniškės, Margionių, Rudnios, Naniškių, Dainavos, Vydenių, Kabelių, Čižiūnų, Kamerūnų, Mančiagirės, Krūminių, Melekonys, Musteikos, Papiškių , Marcinkonių, Barčių, Žiūrų, Čižiūnų, Mardasavo, Zervynų, Puvočių, Daržinykų, Matuizų, Mergežerio, Drucminų ir kt. L. Cibulskienė išskyrė ir pakomentavo tokias Varėnos krašto to meto aktualijas: apie Vytauto Didžiojo metų minėjimo renginius, Dariaus ir Girėno tragiškos žūties paminėjimus, apie statomus kryžius, Marcinkonių kryžiaus išvertimą, šv. Kazimiero draugijos įvairių skyrių veiklą, šios draugijos organizuojamus vakarėlius, vaidinimus,  įvairių švenčių ir metinių minėjimus , nelaimingus atsitikimus, girtuokliavimą, apie Vyskupo apsilankymą Varėnoje ir kt.

           Manome, kad mūsų parengta paskaita „Varėnos rajono gyvenimo atspindžiai leidiniuose „Jaunimo draugas“ ir „Vilniaus rytojus“ 1926-1937 metais“  yra  reikšminga,  nes TAU lankytojai sužinojo apie lenkų okupacijos metais leidžiamus šiuos lietuviškus leidinius  bei kas juose  buvo rašoma apie Varėnos kraštą. Periodinė spauda tuo metu Varėnos krašte buvo svarbus ir efektyvus ginklas ginantis nuo nutautinimo , nuo lenkų valdžios savivalės.  Kaimo vietovėse lietuviai sudarė absoliučią gyventojų daugumą. Ši lietuvių bendruomenė buvo itin organizuota ir susitelkusi savo tautinių teisių užtikrinimui, daugiausiai inteligentijos pastangomis nuosekliai kovojo už kultūrines, lietuviško švietimo ir spaudos teises.

                                       Elena Glavickienė ir Laimutė Cibulskienė

                                     Varėnos viešosios bibliotekos bibliografės

PĖSČIŲJŲ ŽYGIS

         Rudens saulė neužsibūna horizonte – palikusi debesyse raudoną pėdsaką, greitai slepiasi už miško pasėdama smarkiai tirštėjančias prietemas.

        Lapkričio 20-osios popietę saulytė pažėrė trumpalaikius savo spindulius kviesdama Varėnos trečiojo amžiaus universiteto lankytojus į pėsčiųjų žygį „Aplink Varėną per 155 minutes“. Žygis skirtas Varėnos 155-osioms metinėms ir Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.

         Žygio vadovė Vilija Latvienė visiems dalyviams išdalino trijų spalvų korteles, simbolizuojančias trispalvę. Supažindino su ėjimo maršrutais: mažas, vidutinis ir didelis ratai aplink Varėną. Prieš žygį Sveikatos biuro specialistė Gintarė pravedė apšilimo mankštą. Ir, kaip ne keista, pasirinkę didžiausią ėjimo kelią – išėjome Didžiuoju ratu: nuo baseino ėjome J. Basanavičiaus, Vytauto gatvėmis, atidavėme pagarbą geležinkelio stočiai, Savanorių, Čiurlionio, Marcinkonių ir Dzūkų gatvėmis. Smagu, linksma eiti drauge, netgi dainos vienas posmelis nuskambėjo … visi supratome, kad einant dainuoti sunku. O ir atsilikti nuo žygyje dalyvavusių dviejų šaulių: Vaidos ir Robertos, labai nesinorėjo. Nuraudę, bet nepavargę sugrįžome, kur laukė A. Brūzgės čia pat verdama gardzi grikių košė su mėsa. Mėgavomės nuostabia Virginijos žolelių arbata, gėrėme Lygijos išvirtą kavą su svarainių sirupu.

         Laikas lekia pašėlusiu greičiu, ypač metų pabaigoje. Atrodo, ką tik atsikėlei, o žiūrėk jau ir vakaras – tamsu. Ir tais ilgais vakarais vis daugėja minčių, žvilgteli, kad ir kalendorius gerokai „sublogęs“, o kiek jame buvo įsimintinų dienų. Visokiausių pamokų metai mums mesteli, viena iš jų Trečiojo amžiaus universiteto lankytojams Suaugusiųjų mokymosi savaitė (lapkričio 20 – 26 dienomis). Tai ir skubame ją išnaudoti: MOKYTIS-IŠSAUGOTI-DALINTIS.

Marytė Didikienė,

TAU lankytoja

VARĖNOS SENJORAI – PAKRUOJO DVARE

         Laukais ir kloniais auksu pasipuošęs atkeliavo ruduo. Kada į stiklus nuolat nepaliauja barbenę lietaus lašai ar vos pro rūką pamatai boluojančias kaimo sodybas, širdį užgula tuštuma. Jau  nebegirdi čirenančių paukštelių, darželiuose akies nebedžiugina nuostabūs žiedai ir rymo savo žalią rūbą numetę medžiai… Ilgėja vakarai… Sodybose darbų mažėja…

         Gera, nes varėniškiai senjorai turi savo universitetą. Jaunystėje nuolat skubėję, visą save atidavę vaikams, darbams, dabar gali čia pailsėti, pasikalbėti, tiesiog pabūti. Universitete vyksta piešimo, vilnos vėlimo, dekupažo, molio lipdymo, sporto, dainavimo užsiėmimai. Senjorai čia turiningai praleidžia savo kasdienybę, pamiršta liūdesį, vienatvę. O kiek smagių įspūdžių atradome gamtoje! Keliavome į žygius po Marcinkonių, Ežeriekų, Bukauciškių apylinkes, plaukėme plaustu Merkio upe. O turistiški pietūs kaip ir turi būti  – „gardzi“ žuvienė virta ant laužo.

         Varėnos TAU (trečiojo amžiaus universiteto) lankytojai vieningai sutaria, kad nepažinus savojo krašto, nepamačius įspūdingų Lietuvos vietų, negali planuoti savo rytojaus. Juk žmogus be istorijos – žmogus be ateities. Senjorai jau aplankė Biržų, Anykščių kraštą, svečiavosi ir kaimyninėje Latvijoje bei Lenkijoje.

          Lapkričio 4 d. aplankėme Pakruojo dvarą. Tai įspūdingas, savitą istoriją turintis19 a. dvaras. Juk čia ir buvo filmuojamas legendinis filmas „Tadas Blinda“. Viešnagės metu dalyvavome inscenizuotame dvaro pristatyme: sutiko mus dvaro tijūnas bei pats baronas. Vilnos vėlėja, dvaro siuvėja, ponų rengėja, parfumerė, bitininkė pasakojo apie savo amatus. Turėjome galimybę įsigyti jų dirbinius. Nuotaiką pakėlė aludaris Žaldokas. Nustebino dvaro žirgų pasirodymas. O kiek gerų emocijų patyrėme dalyvaudami dvaro vestuvėse. Bet kūnas pagaugais nubėgo, kai apsilankėme baudžiavos laikų bausmių rūsy. Nejauku…

          Mes, senjorai, džiaugiamės, kad turime galimybę keliauti. Norime padėkoti Varėnos švietimo centro darbuotojoms Vilijai Latvienei ir Onutei Ivanauskienei už galimybę būti drauge. Už šaunias idėjas sakome ačiū Marytei Tendzegolskienei ir Virginijai Brūzgienei. O mums visiems – sveikatos, energijos, pozityvių minčių ir tikėjimo.

Marytė Didikienė

Varėnos TAU lankytoja

2017 m. spalio 18 d. vyko Varėnos TAU pėsčiųjų žygis „Žaliuokių beieškant” maršrutu Varėna-Ežerėkai. Žygio metu buvo renkamos ne tik žaliuokės, bet ir kitokie grybai. Sustojimo vieta –  Ežerėkuose prie ežero pas žygio vadovą Vytą Purvinį. Prie laužo, kepant bulves ir geriant žolelių arbatą buvo žygio aptarimas, išsiaiškinta, kas daugiausia surinko grybų bei aptarta 2017/2018 m. m. Turizmo būrelio veiklos planai. Visiems buvo labai gera ir smagu. Nuotaika ir sveikata puiki.

 Aldona Stramkauskienė

SENJORIADA

         Spalio 4 dieną Varėnos TAU senjorai dalyvavo III-iojoje Druskininkų senjoriadoje K. Dineikos taurei laimėti. Senjoriada jau tapo tarptautine, kadangi joje dalyvavo svečiai iš Turkijos (Ankara) ir Lenkijos.

      Varžybos prasidėjo bendra mankšta K. Dineikos parke. Paskui senjorai dalyvavo „Taiklumo pentatlono“ varžybose. Varėniškiai parsivežė tris medalius: kamuolio smūgiavimo koja varžybose Jaronimas Bučionis užėmė I vietąAlfonsas Stoneliūnas – II vietą, hel-pongo varžybose Aldona Stramkauskienė užėmė II vietą. Kitose rungtyse mūsiškiai prizinių vietų neužėmė, bet dalyvavo labai aktyviai.

      Po varžybų vyko nugalėtojų apdovanojimas. K. Dineikos taurė šį kartą atiteko druskininkiečiams.

Marija Tendzegolskienė

 


 

Projekto „SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS BENDRUOMENĖJE

2017 M.“ veiklos spalio mėn.

 

 

 

PIRMADIENIS

 

ANTRADIENIS

 

TREČIADIENIS

 

KETVIRTADIENIS

 

PENKTADIENIS

10.00 – 11.00

Vytelių pynimas

Piešimo pradžiamokslis

(Dizaino studija)

   

11.00 – 12.00

 

 

 

Vaizdo, garso, kvapų terapija

  

Vaizdo, garso, kvapų terapija

13.00 – 14.00

 

Dainavimas

(Dizaino studija)

Joga

(Gimnastikos salė)

Dainavimas

(Dizaino studija)

 

13.30 – 14.30

    

Žaidimų terapija

(vaikams)

14.00 – 15.00

Žaidimų terapija

(vaikams)

Vilnos vėlimas

Pagalba sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos klausimais

(ŠC kompiuterių salė)

Vilnos vėlimas

 

Pagalba sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos klausimais

(ŠC kompiuterių salė)

15.00 – 16.00

 

Joga

(Gimnastikos salė)

 

Vytelių pynimas

  

Piešimas

(Dizaino studija)

15.30 – 16.30

„Streso valdymas“

(šeimos nariams)

 

 

 

 

16.00 – 17.00

Šiaurietiškas vaikščiojimas

(renkamės prie AJC)

 

Šiaurietiškas vaikščiojimas

(renkamės prie AJC)

 

 

ASOCIACIJOS „VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“
SAVANORIŠKOS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS


TAU asociacijos 2016 m. veiklos suvestinė


 TAU asociacijos 2015 m. ataskaita


LIETUVOS TREČIOJO  AMŽIAUS  UNIVERSITETAI (TAU) TELKIASI  BENDRAI  VEIKLAI


Europos elektroninė suaugusiųjų mokymosi platforma – erdvė darnios plėtros idėjoms ir praktikai.

Skip to content