Varėnos švietimo centras

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ METODININKO PAREIGOMS EITI

PATVIRTINTA

Varėnos švietimo centro direktoriaus

                                                                  2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-1-105

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ METODININKO PAREIGOMS EITI

 

Varėnos švietimo centro (toliau – Centras) metodininkas priskiriamas biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų grupei.

Pareigybės lygis – A2.

Pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) – 6,3.

Darbo krūvis 1 etatas.

Pareigybės paskirtis: Centro vaikų neformaliojo švietimo kultūrinės ir edukacinės veiklos planavimas, ugdymo programų ir planų bei kūrybinių projektų rengimas ir įgyvendinimas, metodinė pagalba pedagogams.

Specialieji reikalavimai pretendentui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

 1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 2. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;
 3. Privalumai: projektinio darbo patirtis ir įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, kūrybiškumas, komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas, originalumas ir inovatyvumas.
 4. žinoti ir gebėti taikyti LR konstituciją, LR Švietimo įstatymą, Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Varėnos švietimo centro nuostatus ir kitus jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

Funkcijos (darbo pobūdis)

 • planuoja Centro neformaliojo vaikų švietimo kultūrinę ir edukacinę veiklą, teikia pasiūlymus Centro strateginės veiklos planavimo ir neformaliojo vaikų švietimo turinio formavimo klausimais;
 • rengia ir vykdo neformaliojo vaikų švietimo kultūrines – edukacines programas, ieško ir telkia išteklius jų įgyvendinimui, organizuoja saugaus eismo programas ir konkursus mokiniams;
 • teikia metodinę ir organizacinę pagalbą pedagogams rengiant ir įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas ir edukacinius renginius;
 • tiria ir koordinuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimu poreikius;
 • bendradarbiauja su Centro bendruomene, savivaldos, kultūros, sporto ir švietimo institucijomis, kūrybinėmis bendrijomis ir kitais socialiniais partneriais įvairiais kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimo ir bendrų įstaigos tikslų įgyvendinimo klausimais;
 • rengia neformaliojo vaikų švietimo ugdymo planus, sudaro užsiėmimų tvarkaraščius, renginių ir programų įgyvendinimo planus;
 • vykdo neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo stebėseną, ją analizuoja bei teikia pasiūlymus ir išvadas;
 • rengia ir organizuoja vaikų ir jaunimo socializacijos, kryptingo užimtumo ar kitas rajono bei šalies programas ir projektus, siekiant įtraukti kuo daugiau jaunimo į kūrybinę veiklą;
 • renka ir sistemina informaciją apie Centro neformaliojo vaikų švietimo veiklą, atsakingai viešina ją rajono ir šalies mastu;
 • kaupia ir archyvuoja renginių foto ir filmuotą medžiagą;
 • rūpinasi patikėto turto ir inventoriaus tinkamu panaudojimu ir apsauga;
 • nedelsiant informuoja Centro direktorių ar jį pavaduojantį administracijos darbuotoją pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų,  mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

            Atrankai būtina patekti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;

Atrankos būdas – dokumentų analizė, pokalbis.

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu svietimo.centras@varena.lt.   arba registruotu laišku (adresu: J. Basanavičiaus g. 9, LT- 65183, Varėna) iki 2022 m. liepos 20 d. 15 val. (įskaitytinai). Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną sutikrinami su kopijomis ir grąžinami pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pokalbis dėl atrankos vyks Varėnos švietimo centre 2022 m. liepos 21 d., 14.00 val.,  adresas – J. Basanavičiaus g. 9. Varėnos švietimo centro kontaktinis tel. (8 310) 31 534.

 

________________________

 

Skip to content