Varėnos švietimo centras

Paslaugų kainos

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-410

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m.

kovo 29  d. sprendimo  Nr. T-IX-902 redakcija)

 

Varėnos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, Eur

1.

Klausytojo mokestis pedagogams

 

 

1.1.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (iki 20 akad. val. trukmės) Lietuvos teritorijoje

akademinė val.

4,00

1.2.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (virš 20 akad. val. trukmės) Lietuvos teritorijoje

akademinė val.

3,00

1.3.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose už Lietuvos ribų

akademinė val.

12,00

1.4.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, finansuojamuose iš įvairių programų ir fondų

akademinė val.

1,50

2.

Klausytojo mokestis bendruomenės nariams (ne mokytojams)

 

 

2.1.

Kompiuterinio raštingumo mokymuose (pradžiamokslis ir pažengusiems)

akademinė val.

1,50

2.2.

Kompiuterinio raštingumo pagal ECDL kartu su testavimu

akademinė val.

3,00

2.3.

Kalbų mokymuose

akademinė val.

1,50

2.4.

Kituose renginiuose

akademinė val.

1,00

3.

Klausytojo pažymėjimo parengimas

vnt.

1,00

4.

Interneto paslauga

astronominė val.

1,00

5.

Pedagoginis psichologinis įvertinimas (moksleiviams ir vaikams, lankantiems įstaigas, kurių steigėjas nėra Varėnos rajono savivaldybės taryba)

 

 

5.1.

Intelektinių gebėjimų įvertinimas WISC-IIILT metodika

asmuo

80,00

5.2.

Intelektinių gebėjimų įvertinimas WAIS-IIILT metodika

asmuo

100,00

5.3.

Neverbalinių gebėjimų įvertinimas Raveno spalvotųjų progresuojančių matricų testu

asmuo

10,00

5.4.

Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika

asmuo

60,00

5.5.

Logopedinis vertinimas

asmuo

30,00

5.6.

Specialusis pedagoginis vertinimas

asmuo

30,00

5.7.

Neurologinis įvertinimas

asmuo

30,00

5.8.

Psichiatrinis įvertinimas

asmuo

30,00

5.9.

Psichologinis įvertinimas Berlyno intelekto struktūros testu BIS-HB

asmuo

100,00

5.10.

Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas

asmuo

30,00

5.11.

Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų emocinių bei elgesio sunkumų ir jų rizikos vertinimas ASEBA įrankiais (CBCL 1/ ½-5, TRF 1/ ½– /5 CBCL 6/18, TRF 6/18, YSR 11/18)

1 forma

10,00

5.12.

Psichologinis įvertinimas Bender–Geštalt II įrankiu.

asmuo

30,00

5.13.

Intelektinių gebėjimų įvertinimas WASI metodika

asmuo

30,00

5.14.

Intelektinių gebėjimų įvertinimas I-S-T 2000 R metodika

asmuo

30,00

5.15.

Pažymos 8f dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo suformavimas ir išdavimas, remiantis vaikų raidos centro išduotais dokumentais

pažyma

5,00

5.16.

Pažymos dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių suformavimas ir išdavimas

pažyma

5,00

6.

Pedagoginės psichologinės konsultacijos (pagalba) vaikams

 

 

 

6.1.

Specialiojo pedagogo konsultacija

akademinė val.

11,00

6.2.

Psichologo konsultacija

akademinė val.

11,00

6.3.

Logopedo konsultacija

akademinė val.

11,00

7.

Dokumentų rengimas

 

 

7.1.

Teksto surinkimas

psl.

1,00

7.2.

Deklaravimo dokumentų užpildymas

fiz. asm.

5,00

8.

Biuro paslaugos

 

 

8.1.

Teksto spausdinimas nespalvotu spausdintuvu

psl. (A4)

0,20

8.2.

Teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu

psl. (A4)

1,00

8.3.

Duomenų įrašymas į kompaktinį diską

vnt.

2,00

8.4.

Skenavimas su teksto atpažinimu ir įrašymu

psl. (A4)

0,50

8.5.

Įrišimas

vnt.

2,00

8.6.

Laminavimas A5

 vnt.

2,00

8.7.

Laminavimas A4

vnt.

1,50

8.8.

Laminavimas 83×113

vnt.

0,50

8.9.

Laminavimas 54×86

vnt.

0,40

8.10.

Fakso pranešimo siuntimas už Lietuvos ribų

psl.

1,00

8.11.

Fakso pranešimo siuntimas Lietuvoje

psl.

1,00

8.12.

Dokumentų, teksto, blankų kopijavimas:

A4 formato vienpusis lapas

A4 formato dvipusis lapas

A3 formato vienpusis lapas

A3 formato dvipusis lapas

 

psl.

psl.

psl.

psl.

 

0,10

0,15

0,15

0,15

9.

Kitų institucijų mokymų organizavimas ir aptarnavimas

akad. val. grupei iki 20 klausytojų

20,00

10.

Paslaugos turizmo sektoriui

 

 

10.1.

Individualių  maršrutų (programų) rengimo ir jų aptarnavimo paslauga

iki 5 asmenų

A + 1,5 x n*

 

10.2.

Grupinių maršrutų (programų) rengimo ir jų aptarnavimo paslauga

nuo 5 iki 10 asmenų imtinai

A + 3 x n*

10.3.

Grupinių maršrutų (programų) rengimo ir jų aptarnavimo paslauga

daugiau nei 10 asmenų

A + 4 x n*

10.4.

Subjekto informacijos skelbimas interneto tinklalapyje www.varenainfo.net 

metinis mokestis

5,00

10.5.

Tarpininkavimas rezervuojant apgyvendinimo, maitinimo, gido ir kt. paslaugas

 

2 % nuo subjekto gautų pajamų

10.6.

Vietos verslo ir amatų produkcijos pardavimas

realizacijos suma

10 % nuo gautos sumos

 

* Pastaba. A – suteiktų paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, gido ir t. t.) apmokėjimas pagal teikėjo pateiktas sąskaitas, n – specialisto turizmui suteiktų paslaugų (maršruto schemos (programos plano) parengimo, maitinimo, apgyvendinimo, gido, baidarių ir kt. užsakymo) skaičius.

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content