LT EN
Teisinė informacija
Teisės aktai

Švietimo įstatymas ir jo pakeitimai

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453304

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370777

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364294&p_query=&p_tr2=

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268778&p_query=&p_tr2=

 

Nepaminėtus teisės aktus galite rasti:
http://www.smm.lt/
 

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

 

Bendrasis ugdymas

Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 


Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK - 2173 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo

Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389482&p_query=&p_tr2=  (Valstybės žinios, 2010-12-31 Nr.157-7969) 

Dėl Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio 


Dėl Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių klasifikatoriaus patvirtinimo


Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 


Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo  kriterijų sąrašo patvirtinimo 

 

Švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir atestacija

 

Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ISAK - 101 ,,Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo rugsėjo 15 d. Nr. ISAK-2575)

Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas (Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774)

Dėl  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo


Kiti dokumentai

 

Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas (Valstybės žinios, 2003-10-15, Nr. 97-4367)

Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo http://www.infolex.lt/lite/ta/35082

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas [Priedas: Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas  ]

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr.V-1315 ,,Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo