LT EN
Struktūra ir kontaktai
Apie švietimo centrą

Kas mes?

 

Varėnos švietimo centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga:

 • vykdanti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, metodinės veiklos organizavimą ir gerosios patirties sklaidą;
 • teikianti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikui, šeimai ir mokyklai;
 • vykdanti turizmo ir verslo informacijos sklaidą, konsultavimą;
 • organizuojanti jaunimo ir senjorų laisvalaikio užimtumą.


Varėnos švietimo centras įsteigtas 1999 09 01. Centro steigėjai – Varėnos rajono savivaldybės taryba.


2008 m. Centras akredituotas penkeriems metams. Pažymėjimas išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008-01-08 įsakymu Nr. ISAK-27

 

Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 069

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-03-13 įsakymas Nr. V-212 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“
Pažymėjimas galioja iki 2020 m. kovo 12 d.

 

 

Misija

 • Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą neformaliojo suaugusiųjų ugdymo srityje. Skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias tobulinti pedagogų kvalifikaciją, rajono gyventojų bendrąsias profesines ir asmenines kompetencijas. Padėti rajono mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą.
 • Kurti turizmo ir verslo informacijos infrastruktūrą.

 

Vizija

Varėnos švietimo centras – efektyviai veikianti rajono švietimo sistemos institucija, kuri gerai žino ir pateisina gyventojų neformalaus švietimo (si) lūkesčius, padeda rajono bendruomenei kokybiškai formuoti ir realizuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatas, profesionaliai suderinti pokyčius su kasdieniniu darbu ir asmeniniu gyvenimu.

 

Strateginiai  tikslai

 • Kokybiškos neformalaus švietimo paslaugos, užtikrinant rajono švietimo sistemos prioritetų įgyvendinimą ir formuojant rajono bendruomenės mokymosi visą gyvenimą nuostatas.
 • Švietimo pagalbos mokiniui, mokyklai ir šeimai prieinamumo didinimas.
 • Palanki informacinė aplinka turizmo ir verslo plėtrai.

 

Prioritetinės veiklos kryptys

 • bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų suteikimas, įgyvendinant valstybės ir rajono vykdomą švietimo politiką;
 • projektinės veiklos aktyvinimas;
 • darbo aplinkos ir mikroklimato gerinimas.

Pagrindinės veiklos sritys

 • pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, metodinės veiklos organizavimas ir gerosios patirties sklaida;
 • pedagoginė psichologinė pagalba vaikui, šeimai ir mokyklai;
 • turizmo ir verslo informacijos sklaida, konsultavimas;
 • jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių didinimas;
 • senjorų socializacija.