LT EN
Paslaugos
Švietimas

    

Nuo 2004 m. rugpjūčio 2 d. veikia Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius.

 

Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius:

įvertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ugdymo ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą. Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jų organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.

  

Bendra informacija 

 

Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius teikia specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą 0-18 m. (iki 21 m. turintiems specialiųjų poreikių) Varėnos rajono savivaldybės vaikams ir jaunuoliams, taip pat jų šeimoms, mokytojams ir ugdymo įstaigoms.

 

Vertinimui ar konsultacijoms registruojama kasdien 800 – 1700 valandomis telefonu (8 310) 31 232.

 

Atlikus vertinimą vaiko galios ir sunkumai aptariami su tėvais ir mokytojais, pateikiamos rekomendacijos ugdymui.

 


 

 

8 disleksijos požymiai – kodėl svarbu atpažinti skaitymo sutrikimą kuo anksčiau

 

 

 

 


 

 http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindinis.html


 

Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius vykdo ankstyvosios intervencijos progamą su kuria galite susipažinti paspaudę nuorodas:


http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

 

Ankstyvoji intervencija komunikavimui su jaunimu

 VU MOKSLININKŲ PROJEKTO „NUOTOLINIS VAIKŲ UGDYMAS PANDEMIJOS DĖL COVID-19 METU: GRĖSMĖS BEI GALIMYBĖS EKOSISTEMINIU POŽIŪRIU“ PIRMOJO ETAPO REZULTATAI IR REKOMENDACIJOS
     Dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną per trumpą laiką turėjo persiorientuoti visa švietimo sistema, mokinių ugdymo procesas buvo perkeltas iš betarpiškos į nuotolinio ugdymo formą. Šis nenumatytas ir staigus pokytis paveikė mokinių, tėvų, mokytojų sąveikas ir vaidmenis ugdymo procese, ugdymo aplinką, turinį ir pobūdį. Įvairių sričių bei krypčių – edukologijos, psichologijos, socialinio darbo, sociologijos ir medicinos – mokslininkai vykdo bendrą tyrimo projektą, kurio tikslas – išanalizuoti nuotolinio ugdymo iššūkius ir galimybes ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams), mokinių fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei. Projektas finansuojamas LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11).
     Dalinamės (prisegtuke) projekto tyrimo pirmojo etapo, kuris vyko vasarą, rezultatais ir parengtomis rekomendacijomis mokyklų administracijoms, švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir mokiniams.
     SVARBU: rudenį vyks antrasis projekto etapas. Labai kviečiame mokyklų bendruomenes, mokytojus, tėvus bei mokinius bendradarbiauti atliekant tyrimą ir aktyviai dalyvauti!
Rašykite: mediavaikai@gmail.com, roma.jusiene@fsf.vu.lt

 

 

 

Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius (toliau – skyrius) karantino metu nuotoliniu būdu teikia šias paslaugas:

 

Konsultavimas bei metodinė pagalba

 

 • Skyriaus specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą  mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.
 • Skyriaus specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.
  • Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu svietimocentro.ppps@gmail.com arba tel. (8 310) 31 232.
  • Registruojantis el. paštu, prašome nurodyti rūpimą klausimą, konsultacijos tikslą.
  • Registracija telefonu vykdoma: Pirmadieniais  – Ketvirtadieniais: 9 – 16 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.)Penktadieniais: 9 – 15 val. 

 

Vertinimas

 

Vaikų įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.

  • Jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP Vertinimo pakartojimas, ugdymo įstaigoms rekomenduojame pratęsti ankstesnio Vertinimo dokumentų galiojimą iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir skyrius turės galimybes atlikti Vertinimą.
  • Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas Skyriuje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui.
  • Atšauktos/nukeltos konsultacijos ir sustabdyti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai bus atnaujinti pasibaigus karantinui.  Konsultacijų laiką  suderinsime su  tėvais (globėjais).
  • Vaikų, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų   ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui.
 

 

Informacija dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo

 

      Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-36 „Dėl situacijos, susijusios su korona virusu“, pirminiai ir pakartotiniai vaikų vertinimai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių šiuo metu Varėnos švietimo centre nevyksta. Jie bus atnaujinti nuo birželio 1d. ir vykdomi remiantis grafiku, suderintu su ugdymo įstaigomis.

 

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-11 Nr. SR-2206 rekomendacijomis “Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020 mokslo metais”, vertinant vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, pirmenybė bus teikiama pirminiam ankstyvajam (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus) vaikų vertinimui ir iki š. m. kovo 13 dienos užregistruotiems vertinimui mokiniams.

 

     Ugdymo įstaigų prašome parengti užregistruotų mokinių Specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo tvarkoje nurodytus dokumentus. Vertinimai bus atliekami tik gavus tinkamai užpildytus reikiamus dokumentus.

    Nuo 2019 metų lapkričio mėnesio Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis kartu su partneriais: Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriumi bei nevyriausybine organizacija asociacija „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“ vykdo projektą „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“.

      Projekto tikslas – įgyvendinant socialinės integracijos principą ir mažinant Varėnoje gyvenančių specialiųjų poreikių, daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų vaikų socialinę atskirtį, kartu įtraukiant į ugdymo veiklas ir NVO savanorius, sukurti sąlygas ir plėtoti specialiųjų poreikių vaikų ir vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymą.

      Projekto lėšomis Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius gavo šias priemones: mini batutą, burbulų vamzdį, šviesos pluoštus, sensorinę priemonę „Kasdieniai kvapai“, šviečiančią dėlionę, silikoninius diskus ir sensorinę įrangą „Penki pojūčiai“. „Penki pojūčiai“ – sensorinė įranga, kurios pagalba stimuliuojami įvairūs jutimai. Tai inovatyvi, audiovizualinius jutimus stimuliuojanti technologija, kurią specialistės naudoja darbui su vaikais. Vien per regą žmogus priima 83% pasaulio ir pildo savo suvokimo bei patirčių prizmę, klausa užima dar 6%, visa kita tenka kvapui, skoniui ir lietimui. Tyrimai rodo, kad tokia multisensorinė aplinka stimuliuoja pojūčius. Pritaikius vaikui tinkamą sensorinį stimuliavimą, mažėja vaiko sensorinis gynybiškumas, vaikas tampa ramesniu, daugiau sukaupia dėmesį, gerėja jo elgesys, tarpusavio santykiai.

   Priemonių dėka specialistės sukūrė aplinką, kurioje vaikai atsipalaiduoja ir lavina savo sensorinius pojūčius. Buvimas sensorinėje aplinkoje veikia ne tik kaip motyvacinė priemonė, norint paskatinti ar prislopinti tam tikrą elgesį, bet svarbiausia leidžia nusiraminti ir pasiruošti darbui.